GODT Å VITE

HER HAR VI SAMLET NYTTIG INFORMASJON, GODE RÅD OG SVAR PÅ EN REKKE SPØRSMÅL SOM TYPISK DUKKER OPP I FORBINDELSE MED DIN REISE.

Generelle betingelser

The Makai Travel Group, herunder Makai Travels, ønsker vi å oppnå optimal sikkerhet på din reise og på forhånd ta de nødvendige forbehold for alle tenkelige situasjoner. Det er derfor viktig og et krav at du nærleser nedenstående informasjoner slik at du er kjent med alle gjeldende vilkår ved kjøp av reise hos oss.

I The Makai Travel Group, herunder Makai Travels, ønsker vi å oppnå optimal sikkerhet på din reise og på forhånd ta de nødvendige forbehold for alle tenkelige situasjoner. Det er derfor viktig og et krav at du nærleser nedenstående informasjoner slik at du er kjent med alle gjeldende vilkår ved kjøp av reise hos oss.

GENERELLE VILKÅR FOR ENKELTYTELSER

Ved kjøp av en enkeltytelse, f.eks. en flybillett uten innkvartering, er The Makai Travel Group utelukkende formidler for det/de pågjeldende transportselskaper og mottar alene betaling for kjøpte flybilletter på vegne av flyselskapet.

Flyselskapet er reisens kontaktperson avtalepart, og er ansvarlig for transportavtalens korrekte gjennomføring. Flyselskapets betingelser regulerer avtaleforholdet og gjeldende vilkår kan til enhver tid finnes på flyselskapets hjemmeside.

Da The Makai Travel Group alene er formidler av transportytelsen, er byrået som følge herav ikke ansvarlig for flyselskapets konkurs samt for forsinkelser, avlysninger eller manglende gjennomføring av transportavtalen inngått mellom reisens kontaktperson og luftfartsselskapet.

GENERELLE VILKÅR FOR PAKKEREISER

Vilkårene i det følgende gjelder for pakkereiser og regulerer avtaleforholdet mellom The Makai Travel Group (reisearrangøren) og reisens kontaktperson. Avtalen inngås og gjennomføres i overensstemmelse med Pakkerejseloven (Lov nr. 1666 af 26/12/17).

Ved kjøp av reise har du plikt til å lese alle relevante reisedokumenter, som også omfatter disse betingelser.  

TEKNISK ARRANGØR

The Makai Travel Group ApS, CVR nr. 37555495. Medlem av Rejsegarantifond i Danmark medlemsnr. 2688.

The Makai Travel Group ApS, CVR nr. 37555495. Medlem av Rejsegarantifond i Danmark medlemsnr. 2688.

1.0 AVTALEINNGÅELSE

1.1  AVTALEINNGÅELSE OG BINDING.

Avtale om kjøp av en pakkereise er inngått, når tilbudet aksepteres av reisens kontaktperson. Bestillingen er bindende, uansett om aksepten skjer skriftlig eller munntlig. Innen avtaleinngåelsen har reisens kontaktperson mottatt og lest de generelle vilkår for reisen. Det er en forutsettning, at reiseytelsene, som tilsammen utgjør pakkereisen blir kjøpt på samme tid. Ved aksept bekrefter du å ha lest og forstått avtalegrunnlaget og akseptert gjeldende vilkår og betingelser.

1.2  REISEDOKUMENTER

Etter avtalens inngåelse fremsendes en reisebekreftelse, hvor betalingsfristen vil fremgå. Reisens kontaktperson har ved mottakelsen plikt til å gjennomgå de fremsendte reisedokumenter og straks rette henvendelse til The Makai Travel Group, hvis opplysningene ikke er i overensstemmelse med det avtalte.

1.3  SPRÅK

Reisedokumenter utleveres fortrinsvist på norsk, men det kan forekomme innhold, som utelukkende finnes på engelsk eller dansk. Utflukter, transport, sightseeings og lignende gjennomføres på engelsk av lokale guider, medmindre annet spesifikt fremgår av dine reisedokumenter.

2. BETALING OG PRIS

2.1 PRIS

Reisens samlede pris fremgår av reisebekreftelsen og er en såkalt ”totalpris”, hvilket innebærer at den omfatter alle obligatoriske skatter, avgifter samt evt. tillegg relatert til de kjøpte ytelser. På destinasjonene kan det forekomme oppkrevning av lokale avgifter, som det ikke er mulig å oppkreve ved avtalens inngåelse, da disse relaterer seg direkte til lokale regler eller til forbruk av ekstra ytelser ut over det som fremgår av avtalen.

2.2 BETALING

Den ansvarlige for bestilling og, innbetaling er den person, som står i adressefeltet i reisebekreftelsen.

Ved reisebestilling når det er mer enn 60 dager til avreise skal et depositum betales. Depositumet utgjør normalt 50% av reisens totale pris, men skal dog som minimum dekke alle umiddelbare omkostninger som The Makai Travel Group hefter for overfor tredjepart. Frist for restbetaling er senest 60 dager før avreise, med mindre annet er anført. Hvis reisens varighet eller andre særlige omstendigheter betinger det, kan restbeløpet kreves innbetalt tidligere. Dette gjelder f.eks.dersom The Makai Travel Group hefter for omkostninger til tredjepart tidligere enn 60 dager før avreise.

Ved bestilling av reise, hvor det er færre enn 60 dager til avreise, skal totalsummen for reisen betales samme dag som tilbudet aksepteres og avtalen dermed inngås.

Misligholdes avtalen, for så vidt angår hele eller deler av betalingen, har The Makai Travel Group rett til å annullere avtalen. I slik tilfelle har The Makai Travel Group rett til betaling av det beløp, som reisens kontaktperson ville miste jf. The Makai Travel Group avbestillingsregler. Dette gjelder også i tilfelle av avbestilling på selve dagen for den manglende betaling.

Hvis betaling for reisen ikke registreres innenfor fristen, og prisen på fly, hotell, cruise eller andre ytelser er gått opp er det kunden selv, som må betale denne meromkostning.

Betaling kan skje via bankoverføring eller med kredittkort.

Vær oppmerksom på at det ved betaling med kredittkort kommer et ekstra transaksjonsgebyr. Gebyrets størrelse avhenger av betalingskortet som benyttes.

3. AVBESTILLINGS- OG REISEFORSIKRING

3.1 AVBESTILLINGSFORSIKRING

The Makai Travel Group opplyser om muligheten for å tegne en avbestillingsforsikring, som dækker den reisendes utgifter såfremt reisen avbestilles av den reisende på grunn av årsaker som gjelder akutt sykdom eller ulykke hos den reisende selv eller et nært familiemedlem.

En avbestillingsforsikring skal alltid tegnes senest ved bestilling av reisen og dekker frem til avreisedatoen.

Skal du benytte forsikringen, må avbestillingen meddeles til The Makai Travel Group skriftlig innen påbegynt reise og straks den reisende vet, at reisen ikke kan gjennomføres.

Skyldes avbestillingen andre årsaker som ikke er omfattet av forsikringen, vil normale avbestillingsvilkår være gjeldende.

3.2 REISEFORSIKRING

The Makai Travel Group opplyser om muligheten for å tegne en reiseforsikring, når reisetilbudet aksepteres.

Uten reiseforsikring avholder den reisende selv omkostninger på reisen i tilfelle av ulykke, sykdom, innleggelse på sykehys, hjemtransport, mistet bagasje m.m.

På reise med cruise er det et krav fra rederiet, at du har en reiseforsikring.

Har du en kronisk eller kjent lidelse bør du søke om en forhåndsvurdering hos forsikringsselskapet, for å være garantert dekkning på reisen.

3.3 FORMIDLING AV FORSIKRINGSPRODUKTER

The Makai Travel Group formidler forsikringer på vegne av: Gouda i Danmark. Selskapet er omfattet av garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

4. DEN REISENDES GENERELLE PLIKTER 

4.1 PASS, VISUM & VAKSINASJONER M.V

Reisende må ha et pass med minst 6 måneders gyldighet ved hjemreisedatoen, samt dokumentene som er nødvendige for å gjennomføre reisen, inkludert visum og bevis på eventuelle nødvendige/påkrevede vaksiner – også for evt. medreisende barn.

Ha alltid blanke sider til stempler i passet, da du kan bli avvist hvis dette ikke er tilfelle.

Vær også oppmerksom på at det er land som ikke godtar innreise hvis du har israelske stempler eller visum i passet ditt.

The Makai Travel Group informerer i forbindelse med inngåelsen av avtalen om mulig visum- og vaksinasjonskrav, samt andre dokumenter og betingelser som er nødvendige for å fullføre reisen.

Sjekk alltid gjennom hele reisedokumentet og spør din reisekonsulent om du er i tvil om noe relatert til din kommende tur.

All informasjon om pass og visumkrav er basert på reglene for norske statsborgere. Hvis du ikke har et norsk pass, eller hvis du har dobbelt statsborgerskap, må du gjøre The Makai Travel Group oppmerksom på dette ved bestilling av reisen.

The Makai Travel Group henviser dessuten til Utenriksdepartementets hjemmeside samt Folkehelseinstituttet for oppdatert informasjon.

Unnlater du å opplyse om dette påtar The Makai Travel Group intet ansvar for de følger, som evt. manglende visum, vaksiner eller lignende måtte medføre.

4.2 BARN/UNGDOMMER UNDER 18 ÅR PÅ REISE UTEN FORELDRE

Dersom et barn eller en ungdom skal reise utenlands alene, eller reiser med f.eks. besteforeldre, andre voksne, skole eller lignende er det viktig å være oppmerksom på at mange land krever en skriftlig samtykkeerklæring fra begge foreldrene. Hvis dokumentene ikke er i orden, kan barnet nektes inn- eller utreise.

Informasjon om hvilken dokumentasjon som kreves kan fås ved å kontakte konsulatet eller ambassaden til det aktuelle landet. I særlig ekstreme tilfeller er det land, som Sør-Afrika, som i tillegg til foreldrenes samtykke krever at unge mennesker under 18 år har sin fødselsattest med seg og dødsattest hvis en eller begge foreldrene har gått bort.

En samtykkeerklæring må vises på engelsk og som minimum inneholde: Formålet med turen og en kopi av reiseruten, navn og telefonnummer til den voksne som er ansvarlig for turen og signaturen til minst en av foreldrene (helst begge).

For mer informasjon, se Utenriksdepartementets hjemmeside

4.3 PERSONER MED BEHOV AV BISTAND

The Makai Travel Groups reiseportefølje er basert på at man er selvhjulpen. Det vil si at man kan gå vanlig til fots, enkelt kommer seg inn og ut av ulike former for transport, kan bære egen bagasje og gå i trapper.

Før bestilling av reise har du plikt til å informere om eventuelle forhold som kan eller vil kreve spesiell hjelp eller assistanse for å kunne gjennomføre reise. Det kan for eksempel være i tilfelle sykdom, graviditet, nedsatt syn eller hvis du har vanskeligheter med å gå, er i rullestol eller på annen måte er hindret i å bevege deg.

Før bestilling kan reisende be om presis informasjon om reisens egnethet i forhold til de spesielle behov. Det er en forutsetning for en slik forespørsel at den reisende gir all nødvendig og relevant informasjon om den enkeltes behov.

4.4 NAVN PÅ REISEDOKUMENTER

Den reisende er ansvarlig for å sikre at navnene som fremgår på hans eller hennes reisedokumenter er identiske med det fulle navnet som vises i den reisendes pass.

I internasjonale reservasjonssystemer er det imidlertid ingen Æ, Ø, Å, så det vil fremgå som hhv. AE (Æ), OE (Ø) og AA (Å).

I tilfelle uoverensstemmelse mellom reisedokumenter og pass, må den reisende umiddelbart varsle The Makai Travel Group, som vil forsøke å rette feilen uten ekstra kostnad.

Hvis avviket skyldes feil informasjon fra den reisende skal utgiftene knyttet til endringen dekkes av den reisende selv. Hvis endringer ikke er mulig, kan den reisende ikke holde The Makai Travel Group ansvarlig.

4.7 RETTIDIG FREMMØTE

I tilfeller der du ikke rekker å komme i tide til den bestilte tjenesten (f.eks. I tilfelle flyforsinkelser osv.) skal du umiddelbart kontakte The Makai Travel Group i tillegg til den lokale leverandøren og informere om den senere ankomst.

Ved manglende henvendelse til hhv. leverandøren og The Makai Travel Group, vil reservasjonen automatisk bli kansellert av leverandøren, og du vil ikke kunne bruke tjenesten eller få refusjon for denne.

Hvis flybilletter er en del av pakkereisen, må disse brukes i riktig rekkefølge. Hvis du ikke møter opp til en planlagt flyavgang, vil resten av reiseruten automatisk bli annullert av flyselskapet. Du kan derfor ikke bare bruke individuelle ruter i en flybillett, f.eks. Bare en returreise.

4.8 CHECK-IN TIDER FOR FLY

Check-in tidene varierer og avhenger av flyselskapet og flyplassen. Det at innsjekkingen må være avsluttet 2 timer før avreise er «tommelfingerregelen» i Europa, og er i de fleste tilfeller tilstrekkelig.

Det er imidlertid ingen garanti, og generelt bør du sjekke innsjekkingstidene og kravene på flyselskapets nettside.

Det er den reisendes eget ansvar å ankomme i tide for innsjekking. Du bør derfor ta hensyn til trafikkforholdene og evt. lange køer ved pass og sikkerhetskontroller – spesielt i høysesongen.

Du kan sjekke inn online hjemmefra eller bruke automatene som er tilgjengelige på de fleste flyplasser.

4.9 TIDER I REISEPLAN OG BILLETTER

Tidene som er oppført i reiseplanen er alltid lokale tider. Etter utstedelse av billetter etc. det er ikke uvanlig at det skjer endringer som er utenfor The Makai Travel Groups kontroll.

Som reisende har du plikt til å holde deg oppdatert om avgangstider og steder for det inkluderte transportmidlet.

Søk informasjon hos flyselskapet, rederiet, hotellet, lokal representant eller via Internett, og hold alltid øye med endringer i siste øyeblikk via skjermer i fly- og cruisehavner.

Terminal-, gate- og tidsendringer forekommer ofte, så reiseplanen må derfor til en viss grad betraktes som veiledende.

Oppførte destinasjoner på cruise er også veiledende, og kan endres og/eller kanselleres når som helst hvis rederiet anser det som nødvendig på grunn av værforhold eller gjestenes sikkerhet.

4.10 BAGASJE

Flyselskapene bestemmer hvor mye bagasje du har lov til å ha med deg.

Reiser du med forskjellige selskaper må du være oppmerksom på varierende bagasjeregler. På én strekning kan 23 kg være tillatt, mens på en annen kan kun 20 kg være tillatt. I disse tilfeller må du holde deg innen for den strengeste regel for å unngå evt. gebyrer.

Den tillatte bagasjen vil alltid vises på flybilletten og/eller i reiseplanen.

All bagasje må være i samsvar med spesifikke mål/vekt, og håndbagasjen kan ikke inneholde skarpe gjenstander. Væsker kan bare transporteres i begrenset grad og må kunne presenteres i en klar plastpose ved sikkerhetskontrollen. Les mer på flyselskapets hjemmeside

Skulle bagasjen din bli borte på en flyreise må du – før du forlater bagasjeomrpdet på flyplassen – rapportere skadene til flyselskapet eller dets «handling agent» og fylle ut en såkalt PIR-rapport (Property Irregularity Report).

Ta vare på en kopi av rapporten som dokumentasjon. Hvis du forlater bagasjeområdet uten PIR-rapport, har du ikke muligheten til å gjøre kravet gjeldende senere.

Hvis du har en reiseforsikring, kan du kontakte forsikringsselskapet vedr. midlertidig dekning av dine utgifter.

4.11 ORDENSBESTEMMELSER

Som reisende må du overholde ordensreglene som gjelder for alle underleverandører av pakkereisen, som F.eks. hoteller, flyplasser, transportmidler osv.

Du bør alltid opptre slik at du ikke sjenerer andre medreisende. I alvorlige eller gjentatte tilfeller kan upassende oppførsel føre til utvisning fra videre deltakelse på reisen. I slike tilfeller er du ansvarlig for din egen hjemtransport og utgifter til følge. I tilfelle utvisning har du ikke rett til noen form for refusjon av pakkereisen.

The Makai Travel Group er ikke ansvarlig for utøvelse av offisiell myndighet, inkludert – men ikke begrenset til politiets inngripen mot den reisende i forbindelse med upassende oppførsel. I slike situasjoner er den reisende ansvarlig for utgiftene han elle hun blir pålagt akkurat som den reisende ikke kan rette krav mot The Makai Travel Group og ikke vil ha rett til refusjon av pakkeprisen.

4.12 MANGLENDE ETTERLEVELSE

Hvis den reisende ikke overholder kravene til pass, visum, andre nødvendige dokumenter, helseformaliteter, riktig navn på reisedokumentene og gjennomgang av disse, reglene for rettidig oppmøte, innsjekking og bestillingsregler, kan den reisende ikke gjøre krav gjeldende.

Dette gjelder mot The Makai Travel Group eller underleverandører for pakkereisen, for konsekvenser, mangler, ulemper eller tap som den manglende overholdelse av den reisendes generelle plikter medfører.

5. Endring av reisen

5.1 OVERDRAGELSE AV REISEN

Som utgangspunkt har du rett til å overføre en reise til en annen person mot betaling av gebyr og evt. kostnader som kan påløpe som følge av overføringen. Pga. begrensninger hos underleverandører er det imidlertid ikke alltid mulig å overføre turen, og må derfor anses som en avbestilling jf. punkt 6.2, for deretter å bestille en ny reise.

Hvis du ønsker å overdra en reise må du kontakte The Makai Travel Group skriftlig senest 14 dager før avreise.

Overdragelse kan utelukkende skje dersom personen som pakkereisen overføres til, oppfyller de nødvendige vilkårene for fullføring av reisen spesifisert av reisebyrået ved inngåelsen av avtalen, inkludert pass, visum og helsekrav osv.

5.2 DEN REISENDES ENDRINGER AV REISEN

Dersom du ønsker å endre din reise må du kontakte The Makai Travel Group umiddelbart.

Hvis det ønskes endringer som ikke kan oppfylles i den eksisterende avtalen, vil endringen – hvis ønsket om å endre pakkereisen opprettholdes – betraktes som en avbestilling av pakkereisen, jf. Avsnitt 6.2, etterfulgt av ny bestilling.

5.3 ENDRINGSGEBYR

En endring av en allerede bekreftet reise vil resultere i et endringsgebyr på NOK 2.000 per person med mindre annet er oppgitt, og hvis ønsket endring er mulig å gjennomføre.

Hvis kundens ønskede endring resulterer i at The Makai Travel Group er ansvarlig overfor gebyrer hos en tredjepart, må kunden dekke The Makai Travel Group sine kostnader for dette.

5.4.1. IKKE VESENTLIGE ENDRINGER

Før avreise har The Makai Travel Group rett til å gjøre endringer i pakkereisen som ikke er av vesentlig betydelig for gjennomføringen av reisen – uten den reisendes samtykke. The Makai Travel Group kan ikke stilles til ansvar for slike endringer.

Slike endringer er den reisende forpliktet til å godta, hvis The Makai Travel Group tydelig informerer den reisende om disse endringene før pakkereisen avreise og uten unødig forsinkelse.

5.4.2 ANDRE ENDRINGER

Hvis The Makai Travel Group før pakkereisens avreisedato enten;

  • gjør vesentlige endringer i pakkereisen,
  • ikke kan levere bestemte tjenester, som den reisende har anmodet om og som The Makai Travel Group har akseptert å levere

har den reisende følgende rettigheter:

  • den reisende kan annullere reisebestillingen og få refundert det fulle beløp som er innbetalt i henhold til reisen
  • godta en erstatningsreise eller et tilgodebevis.

The Makai Travel Group er forpliktet til å rette henvendelse til den reisende og informere om de vesentlige endringer, samt hvilken eventuell betydning dethar for pakkereisens pris.

I sin henvendelse setter The Makai Travel Group en rimelig frist for når den reisende må informere om avgjørelsen, og opplyser også om konsekvensen for å ikke overholde denne friste, som resulterer i at den reisende anses å ha akseptert endringene.

Den reisende kan i visse situasjoner ha rett til erstatning hvis det har vært et økonomisk tap som følge av de ovennevnte vesentlige endringene, med mindre årsaken til dette skyldes uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter.

6. AVTALENS OPPHØR 

6.1 ANGRESRETT

Ved kjøp av en pakkereise gjelder ingen angrerett, jf. Forbrukeraftalelovens § 18 ledd. 2, stk. 1 og §7 stk. 2 nr. 5, som unntar persontransport fra forbrukeravtaleloven.

6.2. AVBESTILLING AV PAKKEREISEN 

6.2.1 NORMALE AVBESTILLINGSVILKÅR 

Den reisende kan avbestille pakkereisen før avreise i henhold til vilkårene nedenfor. 

Avbestilling når det er mer enn 60 dager før avreise: 

Avbestillingsgebyret tilsvarer det beløp som er innbetalt eller ligger til forfall på avbestillingstidspunktet. 

I de fleste tilfeller vil dette være et depositum, men kan også være reisens fulle pris, avhengig av tjenesten som er bestilt og underleverandørens betingelser. 

Avbestilling når det er færre enn 60 dager før avreise: 

Avbestillingsgebyret er i alle tilfeller 100%. 

Ovenstående betingelser er gjeldende medmindre andre betingelser står spesifikt anført i ordrebekreftelsen. 

6.2.2. AVBESTILLING I TILFELLE AV KRIGSHANDLINGER MM. 

Du kan avbestille en pakkereise tidligst 14 dager før avreise uten å betale gebyr hvis det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet hertil inntreffer uundgåelige og ekstraordinære omstendigheter, som vesentlig berører leveringen av pakkereisen eller transport av passasjerer til reisemålet. 

For å kunne avbestille uten gebyr må de aktuelle forholdene, basert på en objektiv vurdering, gjøre det umulig å reise trygt til destinasjonen, f.eks. På grunnlag av veiledning eller uttalelser fra Utenriksdepartementet, helsemyndighetene, etc. 

I tilfelle en gratis avbestilling, har du rett til full refusjon av reiseprisen men har ikke rett til ytterligere kompensasjon fra The Makai Travel Group. 

Den gratis avbestillingsrett gjelder imidlertid ikke hvis du ved inngåelsen av avtalen visste eller burde ha kjent den aktuelle hendelsen eller hvis hendelsen ellers var generelt kjent – med mindre annet er spesifikt anført i din ordrebekreftelse. 

Hvis du ikke kan avbestille gratis i samsvar med ovenstående, gjelder de generelle avbestillingsreglene, jf. Avsnitt 6.2. 

For rundreiser har den reisende kun rett til å avbestille den del av pakkereisen som finner sted i området hvor det frarådes å reise til. 

Hvis denne del av pakkereisen utgjør en betydelig del så har du imidlertid rett til å helt avbestille reisen. 

6.3.1. AVBESTILLING PÅ GRUNN AV MANGLENDE DELTAKERE 

Hvis gjennomføringen av reisen er betinget av et minimum antall deltakere, vil dette fremgå av tilbudsmaterialet eller andre steder i avtalegrunnlaget. 

Det vil også fremgå når dette antallet senest skal være oppnådd før avreisedatoen. 

Hvis ønsket antall deltakere ikke er nådd før angitt tidspunkt, kan The Makai Travel Group ansvarsfritt si opp avtalen. The Makai Travel Group varsler den reisende om oppsigelsen av avtalen innen fristen angitt i avtalen. 

6.3.2. AVLYSNING PÅ GRUNN AV UUNNGÅELIGE OG EKSTRAORDINÆRE OMSTENDIGHETER 

The Makai Travel Group kan uansvarsfritt si opp avtalen hvis vi forhindres i å oppfylle avtalen på grunn av uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter og varsler den reisende uten unødig forsinkelse og før pakkereisen begynner. 

I de ovennevnte avbestillingssituasjoner vil den reisende motta tilbakebetaling av beløpene som er betalt for reisen, men har ikke rett til ytterligere kompensasjon. 

7. MANGLER OG REKLAMASJON 

Hvis det konstateres en mangel etter reisens start – underveis eller på destinasjonen – skal den reisende umiddelbart etter konstateringen rette henvendelse og reklamere til The Makai Travel Group samt til den underleverandør som mangelen gjelder. Hvis The Makai Travel Group ‘underleverandør ikke kan eller ikke anser det som nødvendig å avhjelpe situasjonen, skal du umiddelbart rette henvendelse til The Makai Travel Group. 

Du bør sikre deg at eventuelle reklamasjoner blir notert av The Makai Travel Group’ underleverandører på stedet – f.eks. et notat i reservasjonssystemet. 

I tillegg bør du sørge for at du mottar en kvittering for klagen. 

Hvis du ikke klager som beskrevet ovenfor, vil det få konsekvenser for retten til senere å gjøre krav på mangelen og for kompensasjon. 

Reklamasjonen skal altså skje direkte på reisemålet, umiddelbart når mangelen konstateres og ikke først etter hjemkomst. 

Vær oppmerksom på at hvis du kontraktsmessig signerer et dokument på reisen, f.eks. Når du leier en bil, vil dette gjelde uavhengig av hvilken informasjon The Makai Travel Group tidligere har angitt. 

I disse tilfeller kan The Makai Travel Group ikke være behjelpelige med mulig erstatningskrav. 

Sjekk alltid hva du signerer før du gjør det, ettersom du er ansvarlig for det. 

8. BEGRENSNINGER I REISEARRANGØRENS ERSTATNINGSANSVAR 

Flyselskapene har det direkte ansvaret for korrekt gjennomføring av transporten i samsvar med Warszawa og Montreal-konvensjonene, EU-forskrift 889/2002 og 261/2004 og luftfartsloven. 

The Makai Travel Group begrenser sitt ansvar til de til enhver tid gjeldende beløpsgrenser som beskrevet i Warszawa og Montreal-konvensjonene (lufttransport), Athen-konvensjonen og EU-forordning 392/2009 (sjøtransport) og COTIF-konvensjonen og EU-forordning 1371/2007 (jernbanetransport). 

The Makai Travel Group ansvar kan derfor ikke overstige det beløpet som gjelder for transportørene som er direkte ansvarlige for transporten. 

Gjeldende SDR-valutakurs (XDR) er tilgjengelig www.nationalbanken.dk. 

Grensene for maksimal kompensasjon i henhold til Warszawa og Montreal-konvensjonen er satt til: 

I tilfelle død eller skade på passasjerer: 113 100 SDR – hvis transportøren kan bevise at den ikke har opptrådt uaktsomt eller handlet urettmessig, eller hvis hendelsen skyldes uaktsom eller feil oppførsel fra en tredjepart 

I tilfelle skade på grunn av forsinkelse i persontransport: 4694 SDR 

Ved ødeleggelse, skade, tap eller forsinkelse av bagasjen: 1.131 SDR 

Grensene for maksimal kompensasjon i henhold til Athen-konvensjonen og EU-forordning 392/2009 er satt til: 

Ved passasjerdød eller personskade: 250 000 SDR til 400 000 SDR – avhengig av årsaken til skaden og transportørens feil 

I tilfelle ødeleggelse, tap eller skade på håndbagasjen: 2250 SDR 

Ved skade, tap eller skade på kjøretøy, inkludert bagasje i eller på kjøretøyet: 12 700 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skader forårsaket av hans feil 

I tilfelle ødeleggelse, tap eller skade på annen bagasje enn håndbagasje og kjøretøy: 3375 SDR 

Såkalte «verdisaker» erstattes ikke etter reglene. Grensene for maksimal kompensasjon i henhold til COTIF-konvensjonen og EU-forordning 1371/2007 er satt til: 

Ved passasjerdød og personskade: 175.000 SDR 

Ved tap av eller skade på gjenstander: 1400 SDR 

Ved komplett eller delvis tap av kjøretøy: 8000 SDR 

I tilfelle skade på gjenstander som er igjen i kjøretøyet: 1400 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skader forårsaket av feil fra hans side 

Hvis transportørens ansvar ikke er begrenset av annen EU-lovgivning eller internasjonale konvensjoner, begrenser The Makai Travel Group sitt ansvar til tre ganger totalprisen på pakken. 

9. FREMSETTELSE AV KRAV EFTER REISENS AVSLUTNING 

Hvis du har kjøpt en flybillett (uten andre tjenester) og har hatt en dårlig opplevelse, må du klage direkte til flyselskapet. 

Deretter kan du gå til Nævnenes Hus hvis du ikke er fornøyd med flyselskapets beslutning. 

Hvis du har kjøpt en pakkereise – og du vil sende inn et krav om erstatning eller en forholdsmessig prisreduksjon på grunn av mangler som er korrekt rapportert og som ikke er utbedret – må du skriftlig og senest innen 3 måneder når du kommer hjem, fremsette ditt krav til The Makai Travel Group. 

Ellers mister du retten til erstatning. 

10. MOTREGNING VED UTBETALING AV ERSTATNING OG/ELLER KOMPENSASJON 

Når du sender inn en klage til The Makai Travel Group, må du oppgi om det også er søkt om erstatning eller erstatning fra for eksempel et flyselskap eller annet transportør på grunnlag av EUs regelverk om passasjerrettigheter og erstatningsansvar for persontransport og i samsvar med internasjonale konvensjoner som regulere også denne saken. 

Hvis du har mottatt kompensasjon og / eller kompensasjon fra transportøren, har The Makai Travel Group rett til å motregne kompensasjon og/eller kompensasjon, i henhold til loven om pakkereise og komplekse reisearrangementer, i kompensasjonen og/eller kompensasjonen som den reisende har mottatt fra transportøren. 

11. JURISDIKSJON OG LOVVALG 

Kan enighet om et erstatningskrav og/eller -beløp mv. ikke er oppnådd ved å klage på en pakkereise til The Makai Travel Group, så kan klagen innbringes for Pakkerejse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte i Danmark. 

Se: www.pakkerejseankenaevnet.dk 

Klagen kan også sendes online via den europeiske plattform for tvister på: https://ec.europa.eu/consumers/odr 

The Makai Travel Group e-postadresse kan brukes her: hello@makaitravels.no

Alle tvister og uenigheter som kan oppstå eller oppstår som følge av opprettelse og/eller oppfyllelse av en gitt avtale, og som ikke kan løses mellom partene alene eller av Pakkerejse-Ankenævnet, skal, hvis partene ønsker å innbringe saken, føres ved de danske nasjonale domstoler, og vil være underlagt dansk lov, med mindre annet er bestemt av 1215/2012 og Roma-konvensjonen fra 1980. 

12. GARANTI I REJSEGARANTIFONDEN I DANMARK 

The Makai Travel Group har i tilfelle av dennes konkurs stillet garanti for refusion av den reisendes betalinger hos: Rejsegarantifonden, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte. 

Les mer her: https://www.rejsegarantifonden.dk 

Forsikringer

Vi anbefaler alle våre reisende å ha både en avbestillings- og reiseforsikring.

Ferien kan fort bli en dyr affære hvis det skjer et uhell før, under eller etter reisen, og man ikke har en reiseforsikring eller avbestillingsforsikring.

I Maldivia samarbeider vi derfor med Gouda, som tilbyr markedets best dekkende reiseforsikring!

Uansett hva behovet ditt er og hvor din reise går til, har Gouda den rette reise- og avbestillingsforsikring. Med mer enn 25 års erfaring sikrer Gouda deg 100% trygghet på reisen, bl.a. får du – gratis adgang til leger og spesialister via mobil, 24-timer i døgnet. Goudas forsikringer dekker dessuten alle spennende aktiviteter på reisen.

Kjøp reiseforsikring hos Gouda her

Kjøp avbestillingsforsikring hos Gouda her

Husk at avbestillingforsikringen må kjøpes samme dag som når du bestiller reisen, eller senest ved innbetaling av reisens depositum.

Helårsreiseforsikring eller Enkeltreiseforsikring

Helårsreiseforsikringen passer til deg som reiser på ferie flere ganger årlig. Med «Gouda Super» forsikringen er alle reiser på inntil 70 dagers varighet dekket inn.

Enkeltreiseforsikringen gjelder for èn spesifik reise uansett om du skal reise i 1 dag eller 24 måneder, og har ingen krav om egenandel ved skade.

Begge forsikringer har følgende dekning jf. betingelsene – og mye mye mer:

• Legebehandling og hospitalsinnleggelse

• Reisegods

• Tilkallelse og sykeledsagelse

• Hjemkall

• Hjemtransport

• Forsinkelse

• Pandemi, hvis du får symptomer eller bliver testet positiv.

• Nyhet! Dekker også hvis du blir satt i karantene på reisen

Avbestillingsforsikring

Avbestillingsforsikringen er til dig som gerne vil undgå at tabe penge, hvis du bliver forhindret i at tage afsted som planlagt. Goudas afbestillingsforsikring dækker dig, hvis du bliver forhindret i at påbegynde din rejse som planlagt. Du kan jf. betingelsene bl.a. avbestille reisen som følge av:

• Sykdom eller skade hos deg, familie eller reisedeltakere, herunder også hvis diagnosen er COVID-19.

• Arbeidsgivers uventede oppsigelse

• Hvis feriens formål ikke kan fullføres pga. uhell eller sykdom, eller din bolig blir utsatt for innbrudd eller brann

• Epidemi, naturkatastrofe, terrorhandling eller annen krigslignende handling

Pass & Visum
Som reisende er det ditt eget ansvar å sørge for at du overholder et annet lands inn- og utreiseregler. Dette gjelder også land hvor du kun oppholder deg i transitt.
Det er den reisendes ansvar å kontakte ambassaden til det aktuelle landet for å finne ut om visum er nødvendig. Du kan alltid spørre oss om råd om hva som gjelder, men du kan også søke informasjon om pass- og visumkrav på for eksempel UD*s side for reiseråd her
Det er landets myndigheter som fastsetter inn- og utreisereglene for landet, og det er de som kan avgjøre om du oppfyller kravene.
Hvis du ikke har gyldig pass og visum, kan du bli nektet innreise på flyplassen. Hvis dette skjer, kan ikke The Makai Travel Group holdes ansvarlig.
Hvis du ikke er norsk statsborger, bør du alltid sjekke med konsulatet eller ambassaden for gjeldende regler.
Vær oppmerksom på at mange land i dag krever at passet ditt er gyldig i minimum seks måneder utover reisens varighet. Reisende kan også nektes innreise dersom passet er skadet.
Alle barn må ha eget pass.
Bagasje
Flyselskapene bestemmer hvor mye bagasje du kan ta med deg. Hvis du reiser med forskjellige selskaper, er det viktig å være oppmerksom på ulike bagasjeregler. På en strekning kan 23 kg tillates, mens på en annen kun 20 kg.
 
All bagasje skal overholde spesifikke mål/vekter og håndbagasje kan ikke inneholde skarpe gjenstander. Væsker kan kun medbringes i begrenset omfang og skal leveres i en gjennomsiktig plastpose ved sikkerhetskontrollen.
 
Skulle du miste bagasjen på en flyreise, skal du før du forlater bagasjeområdet i lufthavnen anmelde skaden til flyselskapet eller dennes handling agent . Her skal det oprettes en PIR-rapport (Property Irregularity Report). Det er viktig at du får en kopi av rapporten som dokumentasjon. Forlater du bagasjeområdet uten PIR-rapport, er det ikke mulig på et senere tidspunkt å gjøre krav på bagasjen overfor flyselskapet, handling agenten eller Maldivia. Har du en reiseforsikring kan du kontakte ditt forsikringsselskap for å få dekket eventuelle tap.
Vaksiner

Før avreise er det viktig å undersøke hvilke vaksiner som kreves og evt. anbefales ved innreise til ditt reisemål. Folkehelsedirektoratet er alltid oppdatert med seneste nytt. Du finner mer informasjon på FHI’s hjemmeside her.

Vi anbefaler også å kontake din egen praktiserende lege for ytterligere veiledning.

Reisedokument

Kort tid etter din reisebestilling vil du får tilsendt en bookingbekreftelse som inneholder ditt reisedokument. Dette blir sendt til deg i en e-post. Da det hender at det forekommer endringer fra bestillingstidspunktet til endelig avreise, vil du få tilsendt et oppdatert reisedokument ca. to uker før avreise der alle evt. endringer fremgår.

Ved mottakelse av reisedokumentet er det viktig å understreke at de reisende har plikt til å gjennomgå de fremsendte informasjoner, og straks rette henvendelse til Maldivia dersom opplysningene ikke er i overensstemmelse med det avtalte. I internasjonale reservasjonssystemer finnes dog ikke Æ, Ø og Å, så det vil fremgå som hhv. AE, OE og AA.

Vær oppmerksom på at endringer eller annulleringer som Maldivia ikke er skyld i vil medføre et gebyr, hvis det er mulig å rette feilen. De fleste flybilletter er ikke endrings- og/eller refunderbare, og det må derfor ofte kjøpes helt nye billetter ved eventuelle feil i navn eller lign.

Det er spesielt viktig at alle navn, både for- og etternavn, er stavet presis som det står i alle de reisendes pass. Vær blant annet oppmerksom på eventuelle mellomnavn, og om det står under «fornavn» eller «etternavn» i passet. Selv den minste feil kan medføre at man blir nektet avreise. Maldivia er ikke ansvarlig hvis dette skulle skje.

Reisedokumentet utleveres i utgangspunktet på norsk, men det kan forekomme informasjon som fremgår på engelsk.

Valuta

Velg alltid lokal valuta når du bruker kortet i utlandet. Du får bedre valutakurs hvis du betaler i lokal valuta og ikke i norske kroner.

Mange minibanker, butikker, restauranter og andre steder du bruker bankkort gir deg valget, eller velger valuta for deg, når du skal betale. Da bør du bruke eller endre til lokal valuta, eller «no conversion».

Medisin

Mange land krever en legeerklæring for å kunne medbringe visse typer medisin på reisen. Det er derfor viktig å få nærmere rådgivning av egen lege om dette. Husk ALLTID å pakke livsviktig medisin i håndbagasjen. Men vær oppmerksom også oppmerksom på regler for håndbagasje samtidig. Hos Makai Travels anbefaler vi alltid å kontakte egen lege i god tid før avreise, og ikke minst har en god syke/reiseforsikring på reisen.

Møtetid og innsjekk

Sørg alltid for å være i lufthavnen i god tid før avreise, og spesielt på store reisedager i høyseseongen. En god tommelfingerregel er å være i lufthavnen minimum 2-3 timer før avgang. Se også på flyselskapenes hjemmeside og lufthavnens anbefalinger. Her finner du dessuten ogspå opplysninger om evt. mulighet for å sjekke inn online.

Dersom det er mulig å sjekke inn online anbefaler vi alltid å benytte seg av dette. Dette er mulig hos de fleste flyselskap 24 timer før avreise.

Dersom du eller dine medreisende blir forhindret i å reise, er det viktig å understreke at du er forpliktet til å gi umiddelbar beskjed til din reisekonsulent i Makai om dette. Såfremt Makai ikke blir underrettet i rimelig tid betraktes reisen som annullert – såkalt «No Show», og alle øvrige elementer på reisen vil også bli annullert. Det gjelder både hotell, leiebil, hjemreise og annet på reisen. Dersom vi blir underrettet i god tid føravreise, vil vi alltid forsøke å finne en fleksibel løsning.

Forsinkelser

Flyforsinkelser

Alle våre leverandører og flyselskap gjør sitt ytterste for å overholde reisetidene, men forsinkelser skjer dessverre av og til. Det kan skyldes tekniske problemer, dårlig vær og andre uforutsette hendelser. Både vi og flyselskapet vil gjøre vårt beste for å gjøre en evt. forsinkelse så kort som mulig, men i enkelte situasjoner kan det være vanskelig å forutse hvor lenge det varer. Vi og lufthavnens personale vi alltid gjøre alt vi kan for å holde dere informert.

Forsinket fremmøte til hotelt, transfer, mv.

I tilfeller hvor du ikke rekker rettidig frem til den bestilte tjenesten, er det viktig at du underretter leverandøren direkte og Makai slik at vi kan hjelpe med å gi beskjed til leverandørene. Ved manglende henvendelse til hhv. leverandøren og/eller Makai vil reservasjonen bli annullert av leverandøren, og du vil ikke kunne benytte tjenesten eller få det refundert.

Mobil på reisen

Mobilen er uunnværlig for mange, men det er viktig å være oppmerksom på at det kan bli en dyr fornøyelse å bruke mobildata i utlandet. Når du ankommer et nytt land får du, som oftest, et melding fra din operatør om hvilke takster som gjelder på reisemålet. Vi anbefaler generelt alltid å holde et godt øye med forbruket og skru av mobildataen på reisen. 

Stikkontakter og adapter

Avhengig av hvor du skal reise til så er det stor sannsynlighet for at det er nødvendig å bruke en adapater til dine elektroniske aparater. Vi anbefaler generelt å ha med en universaladapter som kan brukes i hele verden. Det kan også være en god ide å ha med en liten skjøteledning med flere uttak slik at du kan lade opp både kamera og mobil på samme tid.

På denne hjemmesiden kan du sjekke hvilke uttak som er gjeldende på ditt reisemål. https://www.power-plugs-sockets.com/ 

Setereservasjon

De fleste flyselskap tilbyr setereservasjon mot et ekstra gebyr. Da får du mulighet for å bestille en bestemt plass ved f.eks. vinduet, ut mot gangen eller oppgradere til plasser med bedre benplass. Reisende som ikke betaler for setereservasjon fordeles på de resterende setene. Selvom flyselskapet alltid gjør sitt beste for å plassere reisende i samme booking/gruppe, ved siden av hverandre – er det dessverre ikke alltid mulig.

Hos Makai tilbyr vi alltid å hjelpe med setereservasjon, såfremt det er mulig. Det er dog viktig å være klar over at setereservasjoner blir ansett som en forespørsel og derfor ikke er 100% garantert. Flyselskapene har til syvende og sist alltid full råderett og flyet, allokeringen av plasser og rett til å endre reglene.

Mange flyselskaper tilbyr gratis setereservasjon i forbindelse med online innsjekk 24 timer før avreise.

Det er viktig å understreke at muligheten for setereservasjon ikke alltid er tilgjengelig. Det er også viktig å bemerke at barn under 12 år, funksjonshemmede eller svært overvektige av sikkerhetsmessige hensyn ikke må sitte ved nødutgangene.

Gravide reisende

Reglene for gravide reisende varierer fra flyselskap til flyselskap og vi anbefaler derfor å undersøke reglene for det flyselskap du skal reise med på selskapets hjemmeside. Ta også gjerne kontakt til din reisekonsulent hvis du er i tvil eller har spørsmål som ikke besvares her.

Da alle flyselskap forbeholder seg retten til å se vandrejournal og legeerklæring, anbefaler vi alltid å ha med denne på reisen.

Det vil alltid være opp til flyselskapet om de vil ha medbringe gravide passasjerer på flyreisen.

Makai har ingen innflytelse på hvorvidt flyselskapene håndhever deres regler, og kan derfor ikke holdes ansvarlig for evt. beslutninger som tas vedr. ovenstående.

Reise med barn

Der er mange ting som kan gjøres for å sikre en god opplevelse for både barna, dere voksne og øvrige passasjerer.

Ved reiser med spedbarn under 2 år skal barnet sitte på fanget til en voksen. Du kan også velge å bestille et eget sete til barnet til vanlige barnepriser (2-11 år). Hos Makai vil vi alltid legge inn en forespørsel på en plass ved «bassinet row» ombord på flyet. Da kan du få utlevert en babykurv som henges på veggen foran deg. Lengden på kurven er 72 cm og barnet kan maks veie 11 kg. Det er et begrenset antall tilgjengelige babykurver for hver flygning og i visse tilfeller kan det være et krav å måtte betale gebyr for setereservasjon hvis du vil være sikker på å få plass ved en bassinet row, såfremt det er ledige plasser igjen.

Ankom til lufthavnen i god tid. Den ekstra tiden kan med fordel brukes på å brenne av litt energi i transittområdet, slik at at barna er trøtte når dere kommer opp i flyet. Ha med en liten sekk eller goodiebag til barnet med spennende underholdning. Ipads, lydbøker, spill og små leker er godt å ha til flyreisen og ventetiden i lufthavnen. Vi anbefaler også å ta med litt snacks til reisen, slik at dere ikke er avhengig av å vente på servering ombord.

Sørg for at barna – men også voksne – drikker godt med vann for å unngå dehydrering, men hold igjen med sukkerholdig drikke.

Det er også en god ide å ta med litt ekstra klær hvis det skulle skje et uhell underveis.

På oversjøiske reiser er det også tillatt å sjekke inn en barnevogn og bilsete (kan ofte tas med ombord på flyet også). De fleste lufthavner har dessutengratis utlån av barnevogner til bruk i transittområdet.

bevegelseshemmede

Reisetilbud fra Makai tar utgangspunkt i at man er selvhjulpen. Dvs. at man er vanlig gående og kommer seg uproblematisk inn og ut av transportmidler, bærer egen bagasje og kan gå i trapper. Før bestilling av en reise har du plikt til å opplyse om evt. forhold tom kan/vil kreve spesiell assistanse eller hensyn for gjennomførelsen av reisen.

Vi undersøker gjerne spesielle forhold, men vær oppmerksom på at definisjonen av ”handikapvennlig” ikke alltid er den samme i utlandet, som vi er vant til i Norden.

Det er viktig at rullestolsbrukere kontakter Makai i god tid før avreise for å få best mulig service både i lufthavnen, på flyet og reisemålet. Dessverre er det ikke alle hoteller som har en infrastruktur som gjør at rullestolsbrukere kan ferdes uanstrengt rundt, og det er derfor en god ide å være tidlig ute med bestilling slik at vi kan sikre ledig rom på det best egnede hotell. Rullestoler kan medbringes på flyreisen i tillegg til vanlig tillatt bagasje. Det skal dog bekreftes av flyselskapet før avreise.

Reisende med større eller mindre handikaps, f.eks. stive bein, kan ikke plasseres ved nødutgangen eller på forreste rekke i flyet.

sykdom på reisen

Offentlige sykehus i utlandet kan være av varierende standard, men de fleste private sykehusene holder som regel gjennomgående god standard, med spesialister innenfor de fleste områder og disipliner.

Reisende rådes til å ta ut reiseforsikring ettersom private sykehusopphold fort kan komme opp i betydelige summer. For øvrig henvises det til helsestasjoner i Norge for oversikt over nødvendige og anbefalte vaksiner. Internasjonalt vaksinasjonsbevis er nyttig.

Vær forberedt på tropisk varmt klima med høy luftfuktighet. Bruk solkrem med høy solfaktor og drikk rikelig med vann for å hindre uttørking.

Det henvises til Folkehelseinstituttets offisielle helsefaglige reiseråd for reiser til utlandet.

Hos Makai anbefaler vi alle å ha en reiseforsikring som dekker i tilfelle av sykdom på reisen. En god reiseforsikring skal blant annet dekke utgifter i forbindelse med skader, ulykker, sykdom, hjemtransport og dødsfall. Husk at reiseforsikringen som regel også dekker tapte feriedager på reisen i forbindelse med sykdom – så husk å få et legeattest på reisemålet hvis du blir syk.

spesielle ønsker

Ved bestilling av reisen tar vi gjerne imot alle spesielle ønsker du må ha, f.eks. til beliggenhet på hotellet, romnummer osv. Det er dog hotellet som har det siste ordet hver eneste gang, og vi kan derfor ikke garantere at alle ønsker oppfylles. Vi gjørn aturligvis alt vi kan for å få det til og har svært gode samarbeid med hotellene.

rejsegarantifonden i Danmark

Rejsegarantifonden utbetaler erstatning til reisekunder som har kjøpt en pakkereise ved et reisebyråer som er registrert i fonden, såfremt reisebyrået går konkurs.

The Makai Travel Group er naturligvis lovpliktig medlem i fonden, og alle våre kunder (uansett hvor i verden man bor) er derfor sikret gjennom fonden. Det betyr at du alltid vil få igjen det fulle beløp du har innbetalt for en reise dersom The Makai Travel Group mot forventning skulle gå konkurs.

Hvilke konkrete tilfeller som fonden utbetaler erstatning for er beskrevet nærmere i loven om rejsegarantifond §5.

Se mere informasjon om hvordan du er dekket på Rejsegarantifondens hjemmeside.

The Makai Travel Group er medlem av rejsegarantifonden med reg. nr. 2688.

TILMELD

NYHETSBREV

Motta inspirasjon, priser, tilbud og andre gode råd direkte på e-post.

FØLG MED PÅ INSTAGRAM

Enestående opplevelser er enda bedre når de deles med andre. Post dine reiseopplevelser med Makai på Instagram @makaitravels med hashtagget #makaitravels

KONTAKT MAKAI TRAVELS

Hvis du har spørsmål angående din reise eller du ikke finner det du leter etter, så er vi alltid klar til å hjelpe deg. Hver eneste dag - hele året.

Send beskjed
TELEFON (KL. 10-22)

+47 23 96 51 71

EMAIL

hello@makaitravels.no